GARANCIJA


Odstop od pogodbe/vračilo blaga

Potrošnik ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) pravico, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema blaga oz. digitalne vsebine odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu in sicer po elektronski pošti [email protected].

Potrošnik si lahko s spletne strani prenese obrazec za odstop od pogodbe in ga v roku pošlje ponudniku, ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Če je potrošnik blago ali digitalno vsebino, ki je dobavljena na materialnem nosilcu že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ponudniku skupaj s pripadajočo embalažo in dokumentacijo brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

KDAJ POTROŠNIK NE MORE ODSTOPITI OD POGODBE

Vrnete lahko vso blago, kupljeno pri nas. Izjema je blago, ki:

Ga ni mogoče vrniti zaradi higienskih razlogov (npr. odprti kozmetični in drugi izdelki, ki prihajajo v neposredni stik z kožo)

V primeru, da za blago izberete darilno ali ekološko pakiranje, od pogodbe o storitvi darilnega ali ekološkega pakiranja ni več mogoče odstopiti od trenutka, ko je blago zapakirano in s tem storitev zagotovljena. Opozarjamo vas, da blago zapakiramo takoj po oddaji naročila.

Od pogodbe ni mogoče odstopiti niti v primeru darilnega pakiranja blaga, od trenutka, ko je blago za vas že zapakirano. Opozarjamo vas, da vam po zakonu pripada manjša vrednost blaga tudi zaradi spremenjenih lastnosti in delovanja. V takšnem primeru vam vrnemo le sorazmerno vsoto.

V PRIMERU ODSTOPA

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, razen stroškov dostave.

Prejeta plačila vrnemo potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil ob naročilu. V primeru plačila po povzetju, potrošnik v obrazcu za odstop od pogodbe navede svoj TRR, na katerega bo izvedeno vračilo.

Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je potrošnik izdelek poslal prodajalcu.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, zaradi česar se uporabniku priporoča, da je blago nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži (slednje zlasti zaradi zaščite blaga pred poškodbami v procesu vračila blaga). Ker želimo, da postopek odstopa od pogodbe poteka brez zapletov v izogib zmanjšanju vračila kupnine, smo pripravili kratek seznam, na kaj je treba biti pozoren pri nakupu na daljavo:

 • previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen; ob vrnitvi izdelka ga vrnete v originalni nepoškodovani embalaži v izogib zmanjšanju vračila kupnine;
 • z izdelki, ki ste jih prejeli, rokujte previdno, saj lahko pride do poškodb in prask, predvsem na izdelkih, ki imajo lakirane črne površine
 • zaščitno folijo odstranite pazljivo, saj nepazljivo odstranjevanje zaščitnih folij in materialov lahko povzroči poškodbe na izdelku (npr. temne lakirane površine),
 • ne odpirajte izdelkov, ki imajo varnostni pečat 
 • na izdelkih ne smejo biti vidne sledi uporabe (prah, dlake, praske, madeži, umazanija,…)
 • na izdelkih ne smejo biti vidne sledi montaže.

Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno (preko meja preizkusa za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga) znaša določen % od redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga: v primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda (npr. da je blago oz. sestavni deli prodajnega kompleta poškodovano, v spremenjeni količini ali kvaliteti, neoriginalni oz. poškodovani embalaži) je prodajalec upravičen od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost uporabnika za plačilo zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti, kar za vsak posamezen primer individualno ugotavljajo pooblaščeni dobavitelji in serviserji blaga.

Preklic naročila

Spletna naročila lahko potrošnik brez dodatnih stroškov prekliče do prejema elektronskega sporočila o tem, da je bilo naročilo že odpremljeno iz pakirnega centra podjetja Maneks plus d.o.o. Obvestilo o preklicu naročila je možno izključno preko elektronske pošte [email protected].

Uporabnik lahko prekliče naročilo v roku 2 ur po oddaji naročila po elektronski pošti ali telefonu.

V elektronskem sporočilu je obvezno potrebno navesti naslednje podatke:

V naslovu sporočila: Preklic naročila

V vsebini sporočila: a) ime izdelka ali številka naročila b) ime in priimek kupca c) naslov kupca

Garancija ter stvarne napake

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija je vsaka obveznost, ki jo proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: garant) prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Garancija garanta pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in s tem povezanih oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

Garant jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Garancijski rok začne teči z dnem dobave izdelka potrošniku.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. Če proizvajalec v roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Čas, v katerem vam proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.

Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme ter razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča (razen bele tehnike).

Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa v okvari.

Garancija ne velja v primerih, ki so navedeni v posameznem garancijskem listu ob posameznem artiklu.

Stvarna napaka

Stvarno napako, to je, ko izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo rabo oz. nima drugih dogovorjenih lastnosti, lahko uveljavljate izključno pri prodajalcu. Pri tem sami izbirate med štirimi pravicami.

Tako lahko zahtevate:

 • odpravo napake,
 • zamenjavo blaga z novim, brezhibnim blagom,
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vračilo plačanega zneska.

O napaki morate prodajalca obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili, najkasneje pa v dveh letih od prevzema izdelka. Od tega, kdaj ste pri prodajalcu izdelek reklamirali, je odvisno, kdo mora dokazovati obstoj napake v primeru, da se prodajalec z njo ne strinja.

Če ste izdelek reklamirali v prvih šestih mesecih od prevzema, je prodajalec tisti, ki mora dokazovati, da je potrošnikova reklamacija neupravičena, torej da izdelek nima napake.

Neskladnost blaga

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Kdaj gre za neskladnost?

Blago ni skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar (subjektivne zahteve):

 • ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi,
 • ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal,
 • ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi,
 • ni posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Poleg navedenega iz prejšnjega odstavka, je blago neskladno tudi, ko (objektivne zahteve):

 • ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor,
 • ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno,
 • ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da: 
  • za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
  • je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
  • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga

Odstopno izjavo lahko Kupec poda preko e-pošte na naslov [email protected]. Obrazec za odstop od pogodbe bo Kupec prejel preko elektronskega sporočila, po predhodno poslanem sporočilu z zahtevo o odstopu od pogodbe in v primeru, če Kupcu ta pravica še pripada.

Garancija na dostavo

Če je Kupec prejel izdelek, ki se je poškodoval med prevozom ali se ne ujema z oddanim naročilom, je potrebno napako sporočiti v roku 48h od dostave. Preko elektronske pošte na naslov [email protected] naj kupec posreduje fotografijo paketa (kjer je razvidna tudi nalepka) ter prejetega izdelka, na katerem je jasno vidno mesto poškodbe oziroma vsebina.

Zahtevek bomo obravnavali prioritetno v najkrajšem možnem času in poskrbeli za menjavo izdelka. Prepozne zahtevke, bomo obravnavali kor reklamacijo izdelka.

Garancija za tehnične izdelke

Kupec lahko za tehnične artike in elektronske naprave iz naše ponudbe uveljavlja 12-mesečno garancijo. Garancija teče od datuma prejema blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja skladno z 19. členom Zakona o varstvu potrošnikov na podlagi računa, ki velja kot garancijski list.

Podjetje si pridržuje pravico, da zavrne garancijo v primeru, da zahtevku ni priložen račun ali da račun ni čitljiv oz. je kako drugače nepopoln.

Garancija ne velja v primeru:

 • fizične poškodbe;
 • obrabe zaradi uporabe;
 • napak, ki nastanejo zaradi napačne, neustrezne in malomarne uporabe artikla.

Izdelke, za katere kupec uveljavlja garancijo, je potrebno pregledati, zato je potrebno zahtevku za garancijo priložiti fotografije oz. videoposnetke, ki izkazujejo napako. V kolikor bo to potrebno, kupca prosimo, da nam izdelek vrne v pregled.

V primeru, da je zahtevek za garancijo odobren, bomo zagotovili nov izdelek, kupec pa ima pravico tudi zahtevati popravilo reklamiranega izdelka, pri čemer opozarjamo, da je rok popravila daljši od dobavnega roka za novi izdelek. V kolikor traja popravilo več kot 45 dni, izdelek zamenjamo z novim, če to ni mogoče, pa v celoti povrnemo kupnino za izdelek.

Povzetek postopka najdete na zavihku Reklamacije in menjave na dnu spletnega mesta.

OPOZORILO: Maneks Plus d.o.o. sprejema vračilo le tistih pošiljk, ki vsebujejo izdelke, kupljene preko Spletnega mesta. Vse pošiljke, ki bi jih posameznik poslal, in ne bi vsebovale izdelkov, kupljenih pri nas, bomo vrnili pošiljatelju na njegove stroške.